Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

За F&P

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ e икономическа група предлагаща уникален микс от интегрирани професионални услуги, превърнала се в символ на висок професионализъм, грижа за клиента и гаранция за безрезервно доверие от страна на многобройните клиенти, обърнали се към нас.

Икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е специализирана в областите на:

Данъчният, счетоводният, правен и бизнес консултинг;
Данъчната и правна защита на административно и съдебно ниво;
Независимият финансов одит;
Професионалните счетоводни услуги;
Професионалното развитие и обучения.

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ започва дейността си в областта на консултинга,  данъчната и правна защита и професионални обучения още в първата половина на 2007 г., като за няколко години успява значително да увеличи пазарния си дял и постигнатите резултати. През периода 2008-2011 г. се разширява кръгът на предоставяните професионални услуги със специализирани счетоводни и одит услуги. През 2013-2014 г. дружеството стартира съорганизирането на Националната експертна конференция по данъци, както и организацията на своите ежегодни професионални обучения.

Успоредно с посочената бизнес дейност, регулярно публикуваме професионални коментари и разработки в най-реномираните специализирани издания за финанси и право, участваме и водим академични лекции.

Екипът на групата активно участва в разработване и консултиране на законопроекти, указания и становища по прилагането на материалните данъчни закони, счетоводното и одиторско законодателство, на проекти за хармонизацията на българското законодателство с това на Европейския съюз и много други.

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ  е сертифицирано по международните ISO стандарти в обхвата на информационна сигурност на клиентски и вътрешно фирмени данни, документи, информация и ноу-хау във връзка с предоставяне на данъчeн, счетоводeн, правен и бизнес консултинг, данъчна и правна защита и счетоводно обслужване.

Икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ се стреми към изграждане и поддържане на дългосрочни партньорски взаимоотношения с Вас нашите клиенти като залагаме на и предлагаме професионализъм, креативност, разбирателство, етика, взаимно доверие при предоставянето на първокласни професионални услуги.

В ежедневната ни работа с всички наши клиенти екипът на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ следва основните корпоративни ценности на групата:

Висок професионализъм:

> отлично познаване на материята – нормативна регламентация, практика на институциите в страната и ЕС и специализирана литература;

> релевантен практически опит;

> ефективност, резултатност и бързина при решаване на поставените задачи;

> етичност и коректност.

Конфиденциалност

Уважаваме изключителното право на конфиденциалност и гарантираме, че цялата информация, касаеща клиентите ни ще бъде запазена неразкрита на трети лица съгласно закона. Всички станали ни известни факти и обстоятелства в хода на работата с клиентски документи са предмет на пълна конфиденциалност. Това се отнася и до кореспонденцията ни с клиентите, която е неприкосновена.

Грижа за клиента

Когато предоставяме нашите услуги на клиентите ни винаги даваме всичко от себе си, за да защитим техните интереси, съгласно закона. Наша главна задача е да държим клиентите си информирани. Нашата крайна цел е удовлетвореност на нашите клиенти и изграждането на дългосрочно партньорство с тях.

Професионален екип

Екипът на икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е съставен от изключителни професионалисти – икономисти и юристи с богат опит и задълбочени познания, ангажиращи се с дейности в областта на данъчното, счетоводното, одиторското, търговското, облигационното, трудовото и осигурително законодателство и корпоративните финанси. Нашият основен принцип е, че всеки клиент е уникален, затова подхождаме индивидуално към всеки отделен проект, подход насочен към постигането на ефективно, качествено, резултатно и срочно изпълнение на поставената цел.

Работа с институциите в Република България

Икономическата група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ предоставя консултации и становища по конкретни проекти и въпроси на комисиите на Народно събрание, на Министерство на финансите, на Националната агенция за приходите, на Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на други звена на държавната и общинска администрация.

СЪДРУЖНИЦИ

ВЕЛИН ФИЛИПОВ
Управляващ Съдружник

Създател на икономическата група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ и Управляващ съдружник е ВЕЛИН ФИЛИПОВ, който е дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор, един от най-авторитетните и утвърдени счетоводни и данъчни консултанти в страната. В продължение на около пет години (2002 – 2007) е работил като началник отдел „Счетоводна практика” в Дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. От май 2007 г. до юли 2009 г. е съветник в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Три години е председателствал Националния съвет по счетоводство и в периода 2003 – 2007 г. е ръководил експертните екипи, разработвали нормативните промени в счетоводното и корпоративното данъчно законодателство.

ВЕЛИН ФИЛИПОВ е председател на Контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). От 2014 г. е председател на Учебно-методичния съвет на ИДЕС (методологическото звено на професионалната организация). Той е представител на ИДЕС в консултативните съвети към изпълнителните директори на Националната агенция за приходите и на Агенцията по вписванията. В периода 2014 г. – 2020 г. е заместник-председател на Управителния съвет на ИДЕС, като пряко отговаря за законодателството и методологията. ВЕЛИН ФИЛИПОВ е също вещо лице към съда. Участва активно в разработването и измененията на данъчното, счетоводното и одиторското законодателство и практическите въпроси по тяхното прилагане, като работи пряко с Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерство на финансите и Националната агенция за приходите.

ВЕЛИН ФИЛИПОВ е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Водил е стотици обучения за професионално развитие на практикуващи специалисти, автор е и съавтор в десетки книги, доклади на научно-практически конференции и публикации в специализирани икономически издания. Член е на редакционните съвети на водещи в страната специализирани професионални издания.

ВЕЛИН ФИЛИПОВ като Управляващ съдружник и регистриран одитор отговаря пряко за качеството на предоставяните от икономическата група услуги и спазването в работния процес от екипа на основните етични ценности на групата. Като утвърден счетоводен и данъчен консултант, с годините неговото име се е превърнало в гарант за изключителен професионализъм и компетентност, за което свидетелства удовлетвореността на клиентите, обърнали се към групата на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ.

КАМЕЛИЯ ФИЛИПОВА
Съдружник

КАМЕЛИЯ ФИЛИПОВА е съдружник и е пряко ангажирана с контрола и управлението на предлаганите счетоводни услуги от ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ като ръководител на направление „Счетоводство”. Дипломиран магистър по счетоводство и контрол с над осемнадесет годишен опит в счетоводното отчитане и изготвяне на финансови отчети. Работила е като оперативен счетоводител, началник отдел и главен счетоводител в компании с българска и чуждестранна собственост на капитала. Също е член на одитен комитет на предприятие от обществен интерес.

Присъединява се към групата на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ в началото на 2008 г.

ЮЛИЙ ЗАРЕВ
Съдружник

ЮЛИЙ ЗАРЕВ е съдружник и адвокат, пряко ангажиран с контрола и управлението на предлаганите от ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ услуги в областта на консултинга; данъчна и правна защита; процесуално представителство. Има над петнадесет годишен опит в различни сфери на правото, включително като адвокат и юрисконсулт в Националната агенция за приходите.

Присъединява се към групата на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ в началото на 2010 г.