Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

Счетоводство

Счетоводният екип на икономическата група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ съчетава в себе си професионалисти в областта на счетоводството със задълбочени познания и богат практически опит, гарантиращи изготвянето на достоверни финансови отчети, отразяващи вярно и честно имущественото и финансово състояние на клиентите, подпомагайки ги в процеса на вземането на правилни и навременни управленски решения.

Добавена стойност към счетоводните услуги

Едновременно с пълната гама от професионални услуги, свързани с организиране на текущо счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети на предприятия, ние предоставяме на нашите клиенти като добавена стойност опцията за уникална експертиза по отношение на данъчните и правните им импликации, както и данъчно планиране и оптимизиране на бизнеса им.

Счетоводни услуги

Абонаментно месечно счетоводно обслужване

Услуги по управление на персонал и работни заплати (ТРЗ услуги)

Други услуги

> текущо счетоводно отчитане на всички стопански операции в предприятието;

> изготвяне на финансови отчети съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

> изготвяне и подаване на всички видове документи и данъчни декларации по реда и при условията на процесуалните и материалните данъчни нормативни актове;

> изготвяне и подаване на отчети изисквани от Националния статистически институт.

> изготвяне на документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови и извънтрудови правоотношения;

> изготвяне на месечни ведомости за заплати, изготвяне на банкови документи за плащания на задължения към бюджета, както и подготовка и подаване на всички декларации, свързани с Държавното обществено осигуряване.

> изготвяне на отчети към Българска народна банка за задълженията и вземанията от чуждестранни контрагенти;

> подаване на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

> изработване на счетоводни политики;

> управленско счетоводство;

> изготвяне и отчитане на бюджети;

> подготовка и провеждане на инвентаризации;

> подготовка и провеждане на вътрешни контролни процедури;

> подготовка на плащания чрез Online банкиране на клиента;

> изготвяне на годишни данъчни декларации на физически лица.

Счетоводен процес,
организиран съобразно нуждите и изискванията на клиента

1. Поемане на ангажимент

Преди да се ангажираме със счетоводното обслужване, детайлно се запознаваме с бизнес процесите на нашите клиенти и определяме обхвата на услугите, които биха желали да получат.

2. Събиране и анализ на документи

С цел вярното и честно представяне на финансовата информация, предоставените от клиента документи се анализират и обсъждат задълбочено от членовете на екипа. При необходимост се извършва активна комуникация с клиента.

3. Обработка и контрол на информацията

Отчитане на стопанските операции и транзакции съобразно изискванията и потребностите от информация на клиентите в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и наложени добри практики.

4. Годишно счетоводно приключване

Процесът стартира със съгласуване с клиентите на параметрите и сроковете на годишното счетоводно приключване, преминава през изготвяне на проект на годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация, последвани от активна комуникация с клиента и финализиране на процеса по издаването им.

5. ТРЗ и личен състав. Управление на човешките ресурси.

Отговаряйки на новите практики в бизнеса – изнесено управление на човешките ресурси (ЧР), ние имаме пълен набор от услуги по управление на ЧР, ТРЗ и личен състав, като гарантираме максимална степен на конфиденциалност при обработката на възнагражденията.