Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

Одит

Независим финансов одит и специализирани услуги

Независимите одитори на ФИЛИПОВ ОДИТИНГ са винаги персонално ангажирани с предоставянето на одиторската услуга, гарантирайки надеждност и достоверност на информацията, представена от клиентите ни на инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни. Мнението и констатациите ни са високо ценени и повишават общественото доверие в качеството и надеждността на финансовата отчетност на нашите клиенти и им помагат да постигнат с повече лекота техните бизнес цели и да подобрят резултатите от дейността си.

Доклад за прозрачност за 2020 г.
Доклад за прозрачност за 2021 г.
Доклад за прозрачност за 2022 г.
Доклад за прозрачност за 2023 г.

Ангажименти за изразяване на сигурност

Ангажименти за изпълнение на договорени процедури по отношение на информация и други ангажименти за свързани услуги

Участие в Дю дилиджънс проекти

> независими финансови одити и прегледи на финансови отчети;

> одит със специални цели и адресати по преценка на кредитори, собственици, ръководство;

> проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;

> проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;

> финансов, данъчно правен и друг преглед, свързани с придобиване и преобразуване на търговски дружества;

Одит процес

1. Взаимоотношения с клиенти

Заедно с клиентите си открито комуникираме и договаряме условията на одиторския  ангажимент и даваме гаранция, че поетият ангажимент ще бъде извършен професионално, качествено и срочно, съблюдавайки приложимите етични норми, одиторски стандарти и практики.

2. Изграждане на стратегия

Изграждаме одитната стратегията като проучваме в детайли бизнеса и целите на клиентите си, спецификата на отрасъла, приложимата нормативна и регулаторна рамка, което ни дава възможност да идентифицираме потенциалните проблеми и да определим специфичните области на одиторската проверка.  

3. Планиране

Задълбочените познания и богатият практически опит ни дават възможност да планираме в детайли изпълнението на одиторските процедури на спецификите на дейността на предприятието и рисковете, които биха оказали ефект върху имущественото и финансовото състояние, дейността и резултатите от нея.

4. Изпълнение

В отговор на оценения одиторски риск, ние изпълняваме процедури в съответствие с професионалните стандарти, приложимите правни и регулаторни изисквания и наложените добри практики.

5. Изразяване на мнение

На база извършените процедури и разработената политика за контрол върху качеството гарантираме, че изразеното от нас мнение е професионално и независимо.

6. Комуникация с клиента

Осъществяваме постоянна комуникация с клиентите, водеща до добавяне на стойност върху бизнеса им.