Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

Одит

Независим финансов одит и специализаирани услуги

Независимите одитори на ФИЛИПОВ ОДИТИНГ са винаги персонално ангажирани с предоставянето на одиторската услуга, гарантирайки надеждност и достоверност на информацията, представена от клиентите ни на инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни. Мнението и констатациите ни са високо ценени и повишават общественото доверие в качеството и надеждността на финансовата отчетност на нашите клиенти и им помагат да постигнат с повече лекота техните бизнес цели и да подобрят резултатите от дейността си.

Ангажименти за изразяване на сигурност

Ангажименти за изпълнение на договорени процедури по отношение на информация и други ангажименти за свързани услуги

Участие в Дю дилиджънс проекти

> независими финансови одити и прегледи на финансови отчети;

> одит със специални цели и адресати по преценка на кредитори, собственици, ръководство;

> проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;

> проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;

> финансов, данъчно правен и друг преглед, свързани с придобиване и преобразуване на търговски дружества;

Одит процес

1. Взаимоотношения с клиенти

Заедно с клиентите си открито комуникираме и договаряме условията на одиторския  ангажимент и даваме гаранция, че поетият ангажимент ще бъде извършен професионално, качествено и срочно, съблюдавайки приложимите етични норми, одиторски стандарти и практики.

2. Изграждане на стратегия

Изграждаме одитната стратегията като проучваме в детайли бизнеса и целите на клиентите си, спецификата на отрасъла, приложимата нормативна и регулаторна рамка, което ни дава възможност да идентифицираме потенциалните проблеми и да определим специфичните области на одиторската проверка.  

3. Планиране

Задълбочените познания и богатият практически опит ни дават възможност да планираме в детайли изпълнението на одиторските процедури на спецификите на дейността на предприятието и рисковете, които биха оказали ефект върху имущественото и финансовото състояние, дейността и резултатите от нея.

4. Изпълнение

В отговор на оценения одиторски риск, ние изпълняваме процедури в съответствие с професионалните стандарти, приложимите правни и регулаторни изисквания и наложените добри практики.

5. Изразяване на мнение

На база извършените процедури и разработената политика за контрол върху качеството гарантираме, че изразеното от нас мнение е професионално и независимо.

6. Комуникация с клиента

Осъществяваме постоянна комуникация с клиентите, водеща до добавяне на стойност върху бизнеса им.