Mon - Fri : 09:00 - 18:00
office@filipov.bg
+359 2 980 33 99

Консултации

Персонален подход, гaрантиращ успех

Данъчен, счетоводен, правен и бизнес консултинг; данъчна и правна защита на административно и съдебно ниво.

Образуваната професионална симбиоза между екип от изключителни икономисти, финансисти и юристи със задълбочени познания и богат опит в счетоводната, данъчната и правна материя ни позволяват да имаме уникален индивидуален подход към всеки отделен клиент и проект, гарантиращи максимално качество и резултат.

Услуги в областта на данъчния, счетоводния, правния и бизнес консултинг

Консултации

Анализи и стратегии

Оперативно съдействие

Консултации

> данъчни и правни становища и консултации по прилагането на процесуалните и материалните данъчни нормативни актове и европейското данъчно законодателство;

> данъчни и правни становища и консултации по прилагането на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;

> становища и консултации по прилагането на националните и международните счетоводни стандарти;

> правни становища и юридически консултации в областта на търговското, облигационното, трудовото, осигурителното и митническото право;

> анализ и оценка на договори.

Анализи и стратегии

> стратегии за преобразуване и преструктуриране на търговски дружества, включително с оглед законово оптимизиране на данъчните задължения;

> анализи и стратегии, с оглед законово планиране и оптимизиране на данъчните задължения;

> анализ, стратегии и структуриране на сделки между свързани лица;

> данъчен одит – данъчен анализ на стопанската дейност с цел оценка на потенциалните данъчни рискове и проблемни практики.

Оперативно съдействие

> своевременно разясняване на действащото счетоводно и данъчно законодателство и на всички промени в данъчните режими с цел законосъобразно ползване на данъчни облекчения, предимства или избягване на неблагоприятни данъчни последици;

> помощ при подготовка или попълване на декларации, или други изискуеми документи от органите на Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“ и други, във връзка с упражняване на права или изпълнение на задължения по действащото законодателство;

> формулиране и изготвяне на писмени запитвания до органите на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, и други органи и институции по специфични въпроси и проблеми на клиенти;

> изготвяне на договори, анекси към тях и други документи;

> участие в работни срещи и преговори по искане на клиенти.

Услуги в областта на данъчна и правна защита на административно и съдебно ниво

Проверки и ревизии

Други производства

Регистрации и вписвания

Проверки и ревизии

> помощ, консултиране и защита по време на извършване на проверки и ревизии от органи на Национална агенция за приходите и други финансови органи;

> данъчна и правна защита по актове издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ревизионни доклади, ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване, други административни актове) на органи на Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, общини и други – разработване на защитна рамка и стратегия; изготвяне на възражения, жалби, допълнения, искания и молби; административно и съдебно обжалване пред всички институции; правна защита и процесуално представителство;

> обжалване на запори и други обезпечителни мерки; анализ на имуществото, годно да послужи за обезпечение на задължения; заместване на обезпечения, с оглед спиране на принудителното им събиране; обжалване на действия на публичен изпълнител.

Други производства

> изготвяне на искания за възстановяване на недължимо внесени и/или събрани публични вземания и съответните лихви; административно и съдебно обжалване пред всички инстанции на актове и на откази за възстановяване; правна защита и процесуално представителство;

> изготвяне на искания за издаване на становища за прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане; административно и съдебно обжалване на издадени становища за липса на основания за прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане; правна защита и процесуално представителство;

> правна защита и процесуално представителство по граждански и търговски спорове – изготвяне на документи (искови молби, отговори по искови молби и други); съдебно обжалване и защита пред всички инстанции;

> правна защита по актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления и административни актове, издавани по реда на Административно-процесуалния кодекс – изготвяне на възражения, жалби, допълнения, искания и молби; административно и съдебно обжалване пред всички институции; правна защита и процесуално представителство.

Регистрации и вписвания

> Оказване на съдействие или изготвяне на необходимите документи за вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията на търговски дружества и техни клонове, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и за обявяване на актове, които се отнасят до търговските дружества, техните клонове и клоновете на чуждестранните търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване, включително:
– регистрация, промяна в обстоятелствата и заличаване на търговски дружества;
– внасяне на непарични вноски в капитала на търговските дружества;
– преобразуване на търговски дружества;
– прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
– залог и прехвърляне на търговски предприятия;
– залог и запор върху дружествени дялове;
– увеличаване и намаляване на регистрирания капитал;
– обявяване на финансови отчети.

Процес на консултиране

1. ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Извършваме задълбочен анализ и активна комуникация с клиента при изясняване на фактическата обстановка и специфичните особености на проекта.

2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП

За качественото и ефективно изпълнение на проекта, се сформира експертен екип от специалисти с икономическо и юридическо образование и релевантна професионална квалификация и опит.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Извършва се прецизен анализ на конкретната фактическа обстановка, свързаните с проекта документи и доказателства, релевантната нормативна уредба, съдебната и административна практика.

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА

В следствие на извършения комплекс от действия се изготвя професионална експертиза, в която подробно, мотивирано и обосновано се излагат формираните заключения, изводи и препоръки. Извършва се активна комуникация с клиента.

5. АДВОКАТСКА ЗАЩИТА. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Осъществява се от правоспособни адвокати членове на професионалния екип. Извършва се активна комуникация с клиента.